ka beauty studio logo

Общи yсловия на козметично студио KA Beauty. За клиенти ползващи нашите услуги.

phone icon rose gold
Запазване на час или консултация:
+359 87 9371 777 | office@kabeauty.studio

ОбщиУсловия

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между KA Beauty studios и потребителите на услуги.
2. Услугата се осигурява от KA Beauty studios и е насочена към съответния клиент/потребител.
I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия се използвани със следното значение:
„Клиент” е всяко физическо лице, което получава услуги на територията на KA Beauty studios.
„Записване/резервация ” за услуги и процедури включва информиране на Клиента за Общите условия, прилагани и спазвани по време на уговорените процедури и услуги, попълване на регистрационен формуляр и заплащане на договорената сума от страна на клиента. Сумата за платена при записването може да бъде в пълния размер на цената на договорените услуги или процент договорен при начална дата на услугата - въведена в абонаментната карта, като в този случай остатъкът се доплаща не по-късно от трета процедура на съответния курс.
II.Записване за курс от процедури/ абонаментна карта

 1. Записването за курс от услуги/процедури става чрез попълване на регистрационна карта и заплащане на таксата за съответните услуги за съответния пакет в определените срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на промоционалните пакети, при наличие на такива.
 2. Записвам се приема, че е настъпил след заплащане на абонаментната карта или след заплащане на част от пакетната цена. Клиенти, които досега не са използвали услугите на KA Beauty studios, задължително преминават през диагностика с козметик за определяне на нужната процедура/услуга. За записване на клиенти под 18 години е необходимо присъствието на родител/настойник.

III. Такси и начинна плащане

 1. Таксите за услуги, както и стойността на пакетни такива за всеки клиент са посочени в ценоразписите на KA Beauty studios и са публикувани на уеб страницата.
 2. Таксата може да бъде заплатена наведнъж или на две вноски - първата при записване и следваща по договаряне, но не по-късно от трета процедура на съответния курс от услуги.
 3. KA Beauty studios запазваправото си да правя едностранни промени в таксите за услуги и стойността напакетните процедури, по преценка на Управителя, за което клиентите ще бъдатсвоевременно информирани.

IV. Прекъсване на курсапроцедури и отсъствие от страна на Клиента

 1. Когато клиентът е записан за конкретен курс на процедури, той да има място в него за целия период на договорените услуги. От гледна точка на качеството на услугите от страна на козметиците, заетото вече място не може да се предостъпи на нов клиент след първите три посещения от началната дата, посочена в клиентската карта. При прекъсване на курса от процедури едностранно от клиента не възстановява заплатената от клиента сума, като си запазва правото да прекрати едностранното говорените услуги след изтичания изтичане на посочения в клиентската карта период.
 2. Със записването за курс от процедури, клиентът прави избор да посещава избраните от него процедури. В случайно отсъствие и пропускане на конкретна терапия или процедура до изтичане на уговорения срок, ако е от абонамент се отнема посещение, а ако еднократна процедура, при неявяване процедурата се таксува 50% от стойността.
 3. Прехвърляне на част от стойността на използваните пакети и за възстановяване на цялата стойност за курс от терапии могат да бъдат поискани само лично и в срок от една седмица след закупуване на съответния пакет и възникване на причината, мотивирана и изпратена на имейл: kabeutystudio1@gmail.com или в писмен вид на място, които могат да бъдат одобрени или не след разглеждане от Управителя. След изтичането на едноседмичния срок от възникване на причината за отсъствие или пропускане на конкретна процедура постъпи ли му уби за прехвърляне или възстановяване на суми няма да бъдат разглеждани.
 4. А ко клиента     се наложи да прекъсне курса от терапии поради изключителни     (форсмажорни/медицински) обстоятелства, Управителят може да одобри молба     за прехвърляне на части или цялата сума от платената услуга за друг период     или набор от услуги и процедури. Молбата за прехвърляне на част от     платената сума заедно с придружаващи документи, обслужващи искането, се     подава в писмена форма на kabeutystudio1@gmail.com или в писмен вид     на място за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се     прехвърли, се изчислява като от стойността на оставащите терапии и услуги,     които не са усвоени след получаването на писмената молба за прекратяване     на курса процедури, се извади административната такса в размер на 10% от     общата внесена от клиента сума. Прехвърлената такса може да се ползва за     следващите курсове от терапии и услуги, от същия клиент или от друг член     на семейството/ оторизирано лице.2. При по-продължителни отсъствия и по преценка наУправителя, клиентът може да бъде поканен за предоговаряне на условията поизползване на заявление от негова страна пакет процедури.
 5. Допълнителните услуги, заявени към вече съществуващ пакет със заплащане, се добавят към съществуващата индивидуална клиентска карта, като това не променя срока упоменат в нея.
 6. А колко клиента се наложи да прекъсне курса от терапии поради здравословни причини, и е уведомил в писмен вид екипа на KA Beauty studios , не използвайте услуги и процедури могат да се прехвърлят към броят за закупена нова абонаментна карта със същите услуги.

V. Прекратяване на пакет и процедури от страна на KA Beauty studios

 1. Пакет от процедури на клиент може да бъде прекратен от страна на KA Beauty studios в следните случаи:

  Лошо поведение на клиента: KA Beauty studios има правото да прекрати пакет и да откаже процедури на клиент, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален работен процес, без да дължи на клиент връщане на заплатена сума.

  Ако пакетът от процедури за индивидуални нужди не бъде освен в рамките на шест месеца за процедури за лице/ една година за лазерна епилация.

  Не плащане на дължима сума по пакетни процедури:
  KA Beauty studios има правото да прекрати пакет от процедури на клиент, който забавя или не плаща вноските в сроковете посочени в Общите условия или договорен и с Управителя.
 2. При забавяне или неплащане на пълна вноска или процент от пакетна цена, клиентът не може да започне използването на процедурите по индивидуалната си програма.

VI. График за провеждане на терапии и процедури при абонаментна карта

 1. Графикът на договорените процедури се изготвя преди началото на всяка от тях, като KA Beauty studios се съобразява с официалните национални празници, както и работното време на центъра.
 2. При изготвяне на графика за провеждането на индивидуалните терапии и процедури KA Beauty studios не е задължен да се съобразява с личната програма и други занимания на клиента.
 3. При провеждане на процедури в KA Beauty studios клиентите могат да ползват само и единствено продукти и индивидуални пособия подсигурени от центъра.
 4. Различните процедури са пакетирани в абонаментни карти, включващи брой посещения с различна продължителност.
 5. Програмите за индивидуални и процедури и терапии могат да са различни (гъвкави). Часовете могат да бъдат фиксирани за целия период на терапията още при записването или могат да се заявят и координират с администрацията на KA Beauty studios в седмицата преди самото им усвояване.
 6. Утвърденият график се спазва от клиента, като в случай на възникнали субективни обстоятелства за отсъствие от негова страна, той информира администрацията на KA Beauty studios най-късно до 12 часа преди запазения час за процедура. В такъв случай уговорения час се счита за неприсъствен. Клиентът има право да отменя заявените часове за периода да говорим в абонаментната си карта с предизвестие.
 7. KA Beauty studios запазва правото си да прави промени в графика на процедури, за което клиентите биват уведомени своевременно.
 8. Валидността на пакета от часовете е следната до шест терапии процедури три месеца, за епилация до 12 месеца. Посочените срокове са с валидност с оглед максимален ефект за клиента.

VII. Конфиденциалност и защита на лични данни

 1. При записване за курс от процедури за издаване на абонаментни карти, клиентът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни се съгласяват те да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 2. На територията на KA Beauty studios има постоянно видеонаблюдение с цел охрана и защита на обекта.

VIII. Предложения, жалби и молби

 1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат предавани на електронната поща kabeutystudio1@gmail.com или на място в центъра. Подадените предложения, жалби и/или молби се разглеждат и разрешават от Управителя не по-късно от един месец от получаването им.

IX. Преди записване Клиентът се запознава и съгласява с Общите условия.
Общите условия за процедури услуги са утвърдени със заповед на Управителя на KA Beauty studios и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 10.01.23г.
KA Beauty studios прави Общите условия публични за клиентите си, като ги обявява на https://www.kabeauty.studio/ и ги поставя на подходящи от общо достъпни места в центъра. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става своевременно.

Мнения

Перфектна работа във всяко едно отношение! От всички салони, които съм посещавала, бих казала ,че най-накрая открих своето място. Кожата, тялото и цялостната ми форма никога не са били по-добри.

Моите адмирации за специалистите, професионализъм на световно ниво!

Препоръчвам да се доверите на KA beauty studios!

Взискателна съм към външния си вид и винаги разчитам на КА beauty studios, за да изглеждам перфектно!

Най-добрите професионалисти, на които може да разчитате за всеки козметичен проблем. Както в грижата за идеалната кожа, така и за топ формата на тялото се оставям на цялостната програма, която ми изготвят от студиото.

Бъди най-доброто себе си с KA beauty studios! 🙌🙌🙌

Цветомила Младенова

Клиенти
Въпроси, предложения или коментари.

Има ли нещо, което бихме могли да направим по-добре? Имате ли въпрос, на който бихте искали да отговорим? Ние се стремим да отговорим на вашите запитвания в рамките на един работен ден.

Благодарим ви за проявения интерес към нашите услуги.
Ще отговорим на вашето запитване възможно най-бързо.

При спешни въпроси можете да се свържете с нас на нашия телефон: +359 87 9371 777

Работното ни време е:
понеделник до петък
събота
неделя e почивен ден !

онлайн записване на час може да направите
Button Text
нещо се обърка моля опитайте отново !